Tuesday, September 4, 2012

รอยพระบาทในหลวง หนึ่งเดียวในเมืองไทย ที่เชียงราย


รอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย เกิดขึ้นในสมัยที่เราทำสงครามกับคอมมิวนิสต์ 30ปีที่แล้ว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารหาญ

ในวันที่ 27 ก.พ. พ.ศ.2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จไปเยี่ยมเยียนเหล่าทหารหาญ และราษฎร ณ ฐานปฏิบัติการดอยพญาพิภักดิ์ บนดอยยาว จ.เชียงราย ทรงพระกรุณาพระราชทานประทับ“รอยพระบาท”ของพระองค์ลงบนแผ่นปูนปลาสเตอร์ เพื่อเป็นดังขวัญกำลังใจแก่ทหารหาญ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ

ในปัจจุบันนี้รอยพระบาทบนปูนปลาสเตอร์นั้นได้ถูกนำมาเก็บไว้ที่ศาลารอยพระบาท ณ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

รอยพระบาทในหลวง

ภาพ : ในสมัยปี พ.ศ.2525 

No comments:

Post a Comment